UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC) phụ lục 3.12
 

Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC) phụ lục 3.12

Luật Nguyễn xin giới thiệu mẫu Bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC) phụ lục 3.12 ( ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính).

Tải về: File đính kèm

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP