UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) phụ lục 3.9
 

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) phụ lục 3.9

Luật Nguyễn xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) phụ lục 3.9 (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Tải về: file đính kèm

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP