UA-81195550-2

Điều kiện thành lập công ty sản xuất phim điện ảnh

Điều kiện thành lập công ty sản xuất phim điện ảnh

Điều kiện thành lập công ty sản xuất phim điện ảnh

 

Điều kiện thành lập công ty sản xuất phim điện ảnh

*** Về cơ sở pháp lý: 

 

- Quyết định số 337/QĐ-BKH

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP 

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP

 

Hình minh họa

 

Theo Quyết định số 337/QĐ-BKH, hoạt động này thuộc mã ngành 5911:

 

" 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình


Nhóm này gồm:


- Việc sản xuất các phim điện ảnh, phim video, các chương trình truyền hình hoặc chương trình quảng cáo trên truyền hình;


- Việc sản xuất các chương trình truyền hình và chương trình quảng cáo không sử dụng phương tiện truyền thanh truyền hình và hoạt động của các thư viện lưu giữ phim khác”.

 

 

*** Điều kiện đối với sản xuất phim
 
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim:
 
 
Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất phim là:            
1.1 Có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ
 
1.1.1 Vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác định bằng một trong các văn bản sau:
 
a) Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;
 
b) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên;
 
c) Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân.
 
1.1.2 Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
1.1.3 Đối với số vốn được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 
1.1.4 Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định quy định
 
1.2 Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 15 của Luật Điện ảnh 2006 và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009
 
1.2.1 Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 
1.2.2 Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.
 
2. Giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
 
2.1 Kịch bản văn học bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài
 
 
----------------

Điều kiện thành lập công ty sản xuất phim điện ảnh

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP