UA-81195550-2

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2016

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2016

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2016

 

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2016

 

PHẦN A
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

I. Các căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế TNDN năm 2016 như sau:

1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 32/2013/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

2. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 và  Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

3. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

II. Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2016

Ngày 24/6/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2512/TCT-CS gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi. Trong năm 2016, về cơ bản Chính phủ và Bộ Tài chính không ban hành văn bản pháp quy mới sửa đổi, bổ sung về thuế TNDN. Vì vậy, các chính sách và quy định được tiếp tục thực hiện khi quyết toán thuế TNDN cho kỳ tính thuế 2016.

.............

Xem đầy đủ nội dung hướng dẫn quyết toán thuế năm 2016 tại đây

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN năm 2016

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP