UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

5 trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
 

5 trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2016/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.
Theo đó,Nghị định 68/2016/NĐ-CP quyđịnh 5 trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế:

  1. Theo đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của doanh nghiệp;
  2. Quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế nhưng doanh nghiệp không đưa cửa hàng miễn thuế vào hoạt động;
  3. Cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế không duy trì các điều kiện theo quy định;
     
  4. Trong vòng 12 tháng doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về hải quan liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan;
  5. Quá thời hạn tạm dừng hoạt động.

Nghị định quy định tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế trong 2 trường hợp:

  1. Theo đề nghị tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp;
  2. Các trường hợp thuộc đối tượng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế


Trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, cơ quan hải quan thực hiện giám sát lượng hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.


Thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế không quá 06 tháng kể từ ngày thông báo tạm dừng hoạt động.

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP