UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) phụ lục 3.11
 

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) phụ lục 3.11

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) phụ lục 3.11 (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính).

Tải về: File đính kèm

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP