UA-81195550-2

Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ,...

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 24/11/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 195/2015/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10

Căn cứ Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (MLNSNN)

Ngày 29/3/2011, Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012.

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4570/SXD-CPXD ngày 26 tháng 6 năm 2013 và theo quy định tại khoản 2 Điều 25

Văn Bản Pháp Luật

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP