UA-81195550-2

Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật

Văn Bản Pháp Luật

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 4570/SXD-CPXD ngày 26 tháng 6 năm 2013 và theo quy định tại khoản 2 Điều 25

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/CV-2010 ngày 10/8/2010 của Công ty TNHH Nguyên Phương về khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Trả lời công văn số 3885/CT-KTrT ngày 16/8/2010 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp

Văn Bản Pháp Luật

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP