UA-81195550-2

Điểm mới về lương hưu - BHXH có hiệu lực từ 01/01/2019

Điểm mới về lương hưu - BHXH có hiệu lực từ 01/01/2019

Điểm mới về lương hưu - BHXH có hiệu lực từ 01/01/2019

 

Điểm mới về lương hưu - BHXH có hiệu lực từ 01/01/2019

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 và Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 về chi phí quản lý BHXH

 

Hình minh họa

 

Tiền lương hưu với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2019


Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam (nghỉ hưu vào năm 2019) đủ điều kiện quy định tại Luật BHXH 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng BHXH đủ 17 năm.

 

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, lao động nam được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

 

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Khoản 2 Điều 56 và Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014.

 

Chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019


Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 về chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019 – 2021 thì mức chi quản lý BHXH, BHTN năm 2019 được thực hiện như sau:


- Mức chi phí quản lý BHXH bằng 2,15% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH;

 

- Mức chi phí quản lý BHTN bằng 2,15% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHTN) được trích từ quỹ BHTN;

 

- Trường hợp thực hiện thu, chi BHXH, BHTN trong năm không đạt dự toán, thì mức chi phí quản lý quy định nêu trên tính trên số thực thu, thực chi.

 

Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

 

 

-----------------------------

Ban thư ký cập nhật

Điểm mới về lương hưu - BHXH có hiệu lực từ 01/01/2019

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP