UA-81195550-2

Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

 

Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

 

Hình minh họa

 

Theo đó, chế độ kế toán được áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định như sau:

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC.
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC.
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

Chi tiết xem tại Thông tư 132/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 15/02/2019.

 

 

-------------------------

Phòng tư vấn cập nhật

Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP