UA-81195550-2

Thông báo vể việc khai thuế, quyết toán thuế TNCN

Thông báo vể việc khai thuế, quyết toán thuế TNCN

Thông báo vể việc khai thuế, quyết toán thuế TNCN

 

Thông báo vể việc khai thuế, quyết toán thuế TNCN

Theo cập nhập chuyên môn của Ban tư vấn quản trị doanh nghiệp, LUAT NGUYEN Corp xin được thông báo đến Quý doanh nghiệp như sau:

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHAI + QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

  • Công ty không sử dụng lao động hoặc có sử dụng lao động mà không trả lương (ví dụ: giám đốc công ty, chủ tịch, …) thì không phải nộp tờ khai thuế TNCN tháng/quý; và không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm (đây là quy định mới áp dụng từ cuối năm 2014 theo thông tư 151)
  • Công ty có sử dụng lao động, có trả lương (bao gồm cả lao động thời vụ dưới 3 tháng, lao động dài hạn) thì:

+ Không phải nộp tờ khai thuế TNCN quý/tháng nếu không phát sinh thuế TNCN;

+ Nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN dù phát sinh hay không phát sinh thuế TNCN; trừ công ty giải thể không phải quyết toán thuế TNCN nếu không phát sinh thuế nhưng phải gửi danh sách lao động được trả lương trong năm.

 

Do vậy, đối với các công ty mới thành lập mà giải thể, công ty không hoạt động kinh doanh trong năm thì không phải nộp quyết toán theo quy định mới.

 

Quy định tham khảo:

Về việc quyết toán thuế TNCN thực hiện như sau:

Quy định mới áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm 2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC:

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động”.

Quy định cũ theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

 

Về việc khai thuế TNCN theo tháng/quý:

Thông tư 156/2013/TT-BTC áp dụng từ năm 2014

1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

 

Qua thông báo này, LUAT NGUYEN Corp thông báo để Quý doanh nghiệp lưu ý một số điểm mới theo quy định nêu trên. 

Một lần nữa LUAT NGUYEN Corp chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý doanh nghiệp.

Quý Doanh nghiệp chưa rõ, vui lòng liên hệ : 0903 87 87 80 gặp Luật sư Oanh

Trân trọng!

 

-------------------------------------------------------

Cập nhật: Phòng tư vấn Công ty LUẬT NGUYỄN

Thông báo vể việc khai thuế, quyết toán thuế TNCN

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP