12 lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

12 lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp; là nguồn thu, công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội.

dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
 • Luật quản lý thuế 38/2019/QH14
 • Nghị quyết 116/2020/QH14
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
 • Nghị định số 114/2020/NĐ-CP
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 • Thông tư số 151/2014/TT- BTC
 • Nghị định số 118/2008/NĐ-CP
 • Thông tư số 119/2014/TT-BTC
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC
 • Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Tại sao phải làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có kỳ tính thuế theo năm. Nhưng hàng quý, doanh nghiệp phải đưa ra được số tiền tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, đến cuối năm doanh nghiệp thực hiện tính toán lại xem năm đó có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Nếu số tạm nộp 4 quý nhiều hơn khi thực hiện quyết toán thuế có nghĩa Doanh nghiệp đã nộp thừa tiền thuế, tiền nộp thừa có thể cấn trừ chuyển sang năm tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế

Nếu số tạm nộp 4 quý ít hơn khi thực hiện quyết toán có nghĩa Doanh nghiệp nộp thiếu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, phần tiền nộp thiếu này Doanh nghiệp phải hoàn tất trong năm quyết toán nhằm tránh bị tính thêm tiền chậm nộp (nếu chênh từ 20% số quyết toán so với số tạm tính)

Như vây, để tránh bị phạt, Bộ phận Kế toán thuế của mỗi doanh nghiệp có trách nhiệm tối ưu hóa chi phí hợp lý cho doanh nghiệp và thực hiện kê khai nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho đúng thời hạn.

Cách xác định kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cách xác định kỳ tính thuế TNDN cụ thể như sau:
+ Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập là năm 2019 hoặc kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản là năm 2021 có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc xác định tổng doanh thu và số thuế được giảm trong trường hợp này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (12 tháng).

Cách tính thuế TNDN

Theo Điều 5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

 1. Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.
 2. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định).
 3. Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác.

Các bước tính thuế TNDN:

 • Bước 1: Xác định doanh thu của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Xác định chi phí được trừ và các khoản thu nhập khác (nếu có).
 • Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức số (3).
 • Bước 4: Xác định các nguồn thu nhập được miễn thuế.
 • Bước 5: Xác định khoản lỗ được kết chuyển (nếu có).
 • Bước 6: Tính thu nhập tính thuế theo công thức số (2).
 • Bước 7: Tính thuế TNDN cần nộp theo công thức (1)

Các khoản chi được trừ và không được trừ trong quyết toán thuế TNDN

Doanh nghiệp của bạn sẽ được trừ thuế trong các trường hợp sau:

Khoản chi thực tế phát sinh do hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh theo quy định của pháp luật.

Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Khoản chi có hóa đơn mua hàng, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT). Khi thanh toán phải có đầy đủ các chứng từ chứng minh thanh toán không dùng tiền mặt.

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

Doanh nghiệp được miễn thuế trong các trường hợp sau:

Thu nhập liên quan đến nông nghiệp, từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

Thu nhập từ việc thực hiện các nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Doanh nghiệp có từ 30% số lao động là người khuyết tật.

Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho một số đối tượng nằm trong danh sách ưu tiên.

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn.

Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải.

Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.

Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên.

Thu nhập của Văn phòng Thừa phát lại.

Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Mức thuế suất thuế TNDN là bao nhiêu?

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%.

Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

Ngoài ra tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, địa bàn hoạt động… doanh nghiệp còn được miễn thuế TNDN, hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN.

Nguyên tắc kê khai quyết toán thuế TNDN

Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm hoặc khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

Lưu ý: Về giảm thuế TNDN của năm 2020 theo Nghị quyết 116/2020/QH14: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN:

1 Đối với tổ chức, doanh nghiệp xác định được thu nhập tính thuế TNDN.

-Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN) theo Thông tư 151/2014/TT- BTC

– Báo cáo tài chính năm

– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế) cụ thể như sau:

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: mẫu 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh: mẫu 03-2A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục chuyển lỗ từ quyền sử dụng đất và quyền thuê đất: mẫu 03-2B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Các phụ lục về ưu đãi thuế TNDN: mẫu 03 – 3A/TNDN, mẫu 03 – 3B/TNDN, mẫu 03 – 3C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: mẫu 03 – 5/TNDN thực hiện theo mẫu biểu Thông tư số 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính

+ Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc: mẫu 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ – CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.

+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

2 Đối với tổ chức, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu:

Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không phải khai quyết toán năm.

Thòi hạn Kê khai và nộp thuế

Thời hạn tạm nộp thuế TNDN

Theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính: Doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính, chỉ cần dựa trên kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tính ra số tiền tạm nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Từ 01/07/2020, theo Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 thì thời hạn hồ sơ quyết toán thuế TNDN chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Ví dụ thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 là ngày 30/03/2021

Trường hợp doanh nghiệp gặp tai nạn bất ngờ có thể xin gia hạn với điều kiện có xác nhận của công an hoặc UBND nơi đăng ký kinh doanh. Thời gian gia hạn không được phép vượt quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp. Tùy vào thời gian nộp trễ mà doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt khác nhau.

– Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

– Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Trường hợp Báo cáo tài chính của tổ chức, doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải có kiểm toán thì phải nộp báo cáo kiểm toán kèm theo hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng.

Lưu ý: Từ kỳ tính thuế năm 2021 quy định về số thuế tạm nộp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Mức phạt khi nộp chậm khai thuế và tiền thuế TNDN là bao nhiêu?

Mức phạt khi nộp chậm tờ khai thuế:

Có thể phạt cảnh cáo tới mức 5 triệu đồng.

Mức phạt khi nộp chậm tiền thuế:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

Trên đây là một số lưu ý khi doanh nghiệp thưc hiện việc kê khai và nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài việc Quý doanh nghiệp tự thực hiện viêc kê khai và nộp quyết toán thuế TNDN, Quý khách cũng có thể thực hiện Dịch vụ quyết toán thu nhập doanh nghiệp của Luật Nguyễn cung cấp cho khách hàng như:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các quy định pháp luật thuế nói chung và báo cáo, kê khai thuế TNDN nói riêng.
 • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị cho doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNDN.
 • Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế TNDN cho doanh nghiệp.
 • Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

 

Xem thêm: >>> 12 khoản thu nhập được miễn thuế TNDN năm 2021

—————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top