7 trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

7 trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, có một số trường hợp nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Dưới đây là 7 trường hợp cụ thể:

7-truong-hop-can-thuc-hien-thu-tuc-dieu-chinh-du-an-dau-tu
Hình minh hoạ

7 trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định về việc nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Các trường hợp cần phải thực hiện thủ tục xin điều chỉnh dự án đầu tư

1. Điều chỉnh mục tiêu thực hiện dự án:

 • Thay đổi, bổ sung mục tiêu so với mục tiêu đã được phê duyệt.
 • Chuyển đổi loại hình dự án.

2. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư:

 • Chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới.
 • Cổ phần hóa doanh nghiệp dự án.

3. Sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án:

 • Thay đổi cấu trúc, quy mô dự án.

4. Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư:

 • Vượt quá hoặc thấp hơn so với vốn đầu tư ban đầu.

5. Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu:

 • Do các yếu khách quan hoặc chủ quan.

6. Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:

 • Kéo dài hoặc rút ngắn thời hạn hoạt động so với ban đầu.

7. Thay đổi, bổ sung các nội dung khác thuộc dự án đầu tư:

 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án.
 • Thay đổi công nghệ, quy trình sản xuất.
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Điều kiện để được phép điều chỉnh dự án đầu tư

Điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư” không hoàn toàn đồng nhất với “điều kiện thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư“. Bởi lẽ, với những dự án được điều chỉnh không đáng kể, hoặc không phải là dự án đặc thù thì nhà đầu tư không phải tiến hành thủ tục điều chỉnh với cơ quan nhà nước. Khi đó, việc tiến hành điều chỉnh, thay đổi dự án đầu tư cơ bản phải tuân theo các điều kiện của pháp luật liên quan như:

 • Điều kiện về chuyển nhượng dự án;
 • Điều kiện về chia, tách, sáp nhập dự án;
 • Điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất…

Còn với những dự án quan trọng, dự án có sự điều chỉnh tương đối lớn, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật đầu tư cũng không có quy định chung về điều kiện tiến hành thủ tục mà đặt ra cho từng trường hợp điều chỉnh cụ thể.

Hồ sơ, thủ tục xin phép điều chỉnh dự án đầu tư

Hồ sơ xin phép điều chỉnh dự án

Theo khoản 3 Điều 43 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này như sau:

1/ Trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bộ hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

2/ Trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định trên, bộ hồ sơ bao gồm (theo khoản 1 Điều 44 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP):

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Các tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh (nếu có) bao gồm:
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ);
 • Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hợp đồng BCC);
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư (nếu có).

Thủ tục xin phép điều chỉnh dự án

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin phép điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này như sau:

Trường hợp điều chỉnh dự án liên quan đến thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ (được đề cập tại trường hợp (1) ở trên) cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định trên

Trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định trên thì:

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ (được đề cập tại trường hợp (2) ở trên) cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

Lưu ý:

 • Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
 • Nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trước khi đề nghị điều chỉnh dự án.
 • Việc điều chỉnh dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

Xem thêm >>>

 

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top