Cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục về phòng cháy chữa cháy năm 2023

Cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục về phòng cháy chữa cháy năm 2023

Đơn giản hóa 6 thủ tục về phòng cháy chữa cháy năm 2023. Đây là một trong những nội dung tại Quyết định 641/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/6/2023.

cat-giam-don-gian-hoa-6-thu-tuc-ve-phong-chay-chua-chay-nam-2023
Cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục về phòng cháy chữa cháy năm 2023. (hình minh họa)

Cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục về phòng cháy chữa cháy năm 2023

Cụ thể, Ngày 05/6/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 641/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Quyết định này gồm 2 lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Trong lĩnh vực về phòng cháy, chữa cháy sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 06 nhóm thủ tục như sau:

(1) Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Nhóm thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.009887); Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.009896).

– Nội dung phương án đơn giản hóa:

 • Nội dung 1: Bãi bỏ quy định nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
 • Nội dung 2: Bãi bỏ quy định nộp bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy trước đó.

Lý do: Cơ quan Công an tự khai thác hồ sơ quản lý.

– Kiến nghị thực thi:

 • Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(2) Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở

Nhóm thủ tục: Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.003217); Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp huyện) (mã TTHC: 1.009908).

– Nội dung phương án đơn giản hóa:

 • Sửa đổi, bổ sung quy định nộp “02 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có)” thành “01 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có)”.
 • Lý do: Khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công chỉ cần tải 01 file điện tử trong thành phần hồ sơ.

– Kiến nghị thực thi:

 • Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(3) Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Nhóm thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp tỉnh) (mà TTHC: 1.009899); Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp huyện) (mã TTHC: 1.009911).

– Nội dung phương án đơn giản hóa:

+ Nội dung 1: Bãi bỏ quy định nộp Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thể hiện rõ việc tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động kinh doanh hoặc vận tải hàng hóa nguy hiểm.

Lý do: Khi kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ quan Công an có thể khai thác thông tin trên.

+ Nội dung 2: Bãi bỏ quy định “Người được cơ quan cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng”.

Bổ sung thông tin về ủy quyền hoặc giới thiệu người đến nộp hồ sơ trong văn bản đề nghị (mẫu PC02); thay thế việc xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu bằng định danh điện tử.

Lý do: Việc cắt giảm thành phần hồ sơ tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, thông tin về người đến liên hệ hoặc ủy quyền vẫn được cơ quan, tổ chức xác nhận tại văn bản đề nghị.

+ Nội dung 3: Tái cấu trúc thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

– Kiến nghị thực thi:

 • Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 6 Điều 9 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Sửa đổi, bổ sung mẫu PC02 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(4) Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Nhóm thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.003024); Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.003007);
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 2.001773); Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 3.000023).

– Phương án đơn giản hóa:

+ Nội dung 1: Bãi bỏ thành phần hồ sơ là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động”; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với thành phần hồ sơ này;

Bổ sung thông tin khai báo về địa điểm hoạt động vào “Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy theo Mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP”.

Lý do: Tại mục ghi chú số 3 mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP phải ghi rõ tên một trong những loại văn bản sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  •  Văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp.

Bên cạnh đó, khi cấp các loại giấy tờ trên thì cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy đã cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy khi thực hiện thủ tục về cấp mới/cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy không cần thiết phải cung cấp giấy chứng nhận sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động mà chỉ cần khai báo, cung cấp thông tin về địa điểm hoạt động và chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp.

Việc kiểm tra giấy chứng nhận sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động sẽ được chuyển từ tiền kiểm (thời điểm nộp hồ sơ) sang hậu kiểm (thông qua kiểm tra trong quá trình quản lý hoạt động, kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định).

+ Nội dung 2: Bãi bỏ thành phần hồ sơ là “Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật”.

Lý do: Đối với các tài liệu do cơ quan Công an đã cấp trước đó, cơ quan Công an tự khai thác hồ sơ, dữ liệu quản lý trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; cơ quan, tổ chức chỉ cần bổ sung thông tin của người đứng đầu, người đại diện trong văn bản đề nghị.

+ Nội dung 3: Bãi bỏ thành phần hồ sơ “kèm theo Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy, quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân”; bổ sung thông tin của chứng chỉ, quyết định, hợp đồng lao động vào bảng tổng hợp danh sách cá nhân.

Lý do: Việc kiểm tra thành phần hồ sơ chứng chỉ, quyết định, hợp đồng lao động vào bảng tổng hợp danh sách cá nhân sẽ được chuyển từ tiền kiểm (thời điểm nộp hồ sơ) sang hậu kiểm (thông qua kiểm tra trong quá trình quản lý hoạt động, kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định).

+ Nội dung 4: Bãi bỏ quy định “Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng”.

Bổ sung thông tin về ủy quyền hoặc giới thiệu người nộp hồ sơ trong văn bản đề nghị (mẫu PC33); thay thế việc xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu bằng định danh điện tử.

Lý do: Việc cắt giảm thành phần hồ sơ tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, thông tin về người đến liên hệ hoặc ủy quyền vẫn được cơ quan, tổ chức xác nhận tại văn bản đề nghị.

+ Nội dung 5: Tái cấu trúc thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo tại Quyết định 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023.

– Kiến nghị thực thi:

 • Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Sửa đổi, bổ sung mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(5) Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Nhóm thủ tục hành chính: Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.002985); Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.003470)

– Nội dung phương án đơn giản hóa:

Bãi bỏ giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy.

Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các loại giấy tờ cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục này.

– Kiến nghị thực thi:

 • Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 45 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(6) Đơn giản hóa về điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

– Phương án đơn giản hóa:

 • Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy và điều kiện đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy: bãi bỏ quy định “có địa điểm hoạt động”.
 • Lý do: Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm hoạt động, tự đảm bảo điều kiện cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở mình; cơ quan Công an tiến hành hậu kiểm thông qua kiểm tra trong quá trình quản lý hoạt động, kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định.

– Kiến nghị thực thi:

 • Sửa đổi, bổ sung điểm a và d khoản 3 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

Nguồn: Chi tiết Quyết định 641/QĐ-TTg >>> chinhphu.vn

 

Xem thêm >>> Các tin khác

—————–

Ban truyền thông Luật Nguyễn 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top