Có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ?

Có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ?

Có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ? Đây là câu hỏi của không ít các kế toán khi Doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ công ty. Dưới đây là nhũng thông tin bạn có thể tham khảo thêm khi gặp các trường hợp như trên

co-phai-nop-lai-to-khai-le-phi-mon-bai-khi-thay-doi-von-dieu-le
Có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ. (Hình minh họa)

Có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ?

Căn cứ pháp lý

Thời điểm trước năm 2021

Theo điều 5 Nghị định 139/2020/NĐ-CP thì không phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài. Vì “người nộp lệ phí môn bài khai thuế môn bài 1 lần từ khi ra kinh doanh“. Với hướng dẫn này thì hiểu rằng. Chỉ phải nộp tờ khai lệ phí môn bài 1 lần khi ra kinh doanh thôi (khi doanh nghiệp mới thành lập, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp mới thành lập…). Những năm tiếp sau thì không phải nộp tờ khai nữa mà chỉ phải nộp tiền lệ phí môn bài.

Như vậy, kể cả trường hợp có tăng hay giảm vốn thì cũng không phải nộp lại tờ khai môn bài. Vì mức vốn tăng hay giảm là làm căn cứ tính tiền lệ phí môn bài chứ không phải để lập tờ khai. (theo quy định mức đóng lệ phí môn bài căn cứ theo vốn điều lệ, vốn đầu tư của người nộp thuế)

Từ năm 2021 trở đi

Theo điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

“1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.”

Như vậy, Khi có sự thay đổi về vốn điều lệ công ty thì nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi về vốn điều lệ. ( Áp dụng từ năm 2021)

Mẫu số 01/LPMB – tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Mẫu số: 01/LPMB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: Năm ……..

[02] Lần đầu: ……………….[03] Bổ sung lần thứ:…

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………..

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..[09] Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm ….    

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT   Tên người nộp lệ phí hoặc tên địa điểm kinh doanh Địa chỉ (Ghi rõ địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố) Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức lệ phí môn bài Số tiền lệ phí môn bài phải nộp Số tiền lệ phí môn bài được miễn Trường hợp miễn lệ phí môn bài (Ghi trường hợp được miễn theo quy định)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(8) (8) (9)
1 Người nộp lệ phí môn bài
2 Địa điểm kinh doanh (ghi rõ tên)
  ………
   
  Tổng cộng các địa điểm kinh doanh:
  Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…………………………
Chứng chỉ hành nghề số:…….
…, ngày……. tháng……. năm…….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:

Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

Tải về Mẫu số 01/LPMB

Cách nộp tờ khai lệ phí môn bài

cach-nop-to-khai-le-phi-mon-bai-tren-htkk

Mức lệ phí môn bài phải nộp

muc-le-phi-mon-bai-phai-nop

 

Xem thêm >>>

5 điểm mới về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi bị sai sót

 

 

—————–

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top