Điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 12/2021/TT-BGTVT ngày 18/6/2021 về Quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải.

dieu-kien-sap-nhap-hop-nhat-gai-the
Điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. (Hình minh họa)

Cụ thể, Thông tư này áp dụng đối với:

 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải từ trung ương đến địa phương.
 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải.

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập

 1. Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập
 2. Theo mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
 3. Tiêu chí phân loại đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Điều kiện chung:

 • a) Đáp ứng các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP
 • b) Không thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.
 • c) Điều kiện thành lập đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải nhưng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, ngành khác sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan và của Bộ, ngành đó.

Ngoài các điều kiện chung ở trên, việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải còn phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập

 1. Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
 2. Việc sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị; trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 3. Điều kiện sáp nhập, hợp nhất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải nhưng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, ngành khác sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan và của Bộ, ngành đó.

Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 1. Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
 2. Điều kiện giải thể đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải nhưng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, ngành khác sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan và của Bộ, ngành đó.

Thông tư này có hiệu lực từ 01/9/2021

Xem đầy đủ Thông tư 12/2021/TT-BGTVT

 

————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Nguồn: congbao.chinhphu.vn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top