Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (Chưa sử dụng)

Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (Chưa sử dụng)

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (Chưa sử dụng) (Mẫu: BK01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính)

Nội dung:

Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

 

  1. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………………………….
  2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………….
  3. Các loại hóa đơn chưa sử dụng: …………………………………………………………………….

 

STT Tên loại hóa đơn Ký hiệu mẫu Ký hiệu hóa đơn Số lượng Từ số đến số
1 Hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT2/001 AA/14T 100,000 1 100,000

 

                                                                                                                                                                                            ………, ngày………tháng………năm………

                                                                                                                                                                                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                                                                                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

 

Tải về Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

 

——————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top