Mẫu cam kết phụ lục 3.16

Mẫu cam kết phụ lục 3.16

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu cam kết phụ lục 3.16 (ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính).

Nội dung

3.16. Mẫu: Cam kết 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….
Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) …………………………………………………..
Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)………………………………………..
Số điện thoại liên hệ:
+ Cố định: …………………………………………………………………………………………………..
+ Di động: ………………………………………………………………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)……………………………………..
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành
lập của cơ quan có thẩm quyền.
Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp
luật./.

Ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN

HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải về : Mẫu cam kết phụ lục 3.16

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top