Mẫu điều lệ thành lập hợp tác xã

Mẫu điều lệ thành lập hợp tác xã

Luật Nguyễn xin giời thiệu mẫu điều lệ thành lập hợp tác xã, bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu khác

Nội dung:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

[…], ngày[…]tháng[…]năm[…]

ĐIỀU LỆ

Hợp tác xã […]

 

CHƯƠNG I

TÊN, ĐỊA CHỈ, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG, NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ

Điều 1. Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Hợp tác xã

 1. Tên Hợp tác xã

– Tên đầy đủ: Hợp tác xã […]

– Tên viết tắt: HTX […]

 1. Địa chỉ: […]
 2. Số điện thoại: […]

Điều 2. Mục tiêu hoạt động

Hợp tác xã […] (sau đây gọi tắt là “HTX”) được thành lập nhằm mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho các thành viên nhằm đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của thành viên về kinh tế và đời sống, phục vụ và hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thêm lợi ích cho thành viên. “Vì thành viên phục vụ” là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của HTX, mang lại lợi ích vật chất và tinh thần cho tất cả các thành viên, tập thể và cộng đồng.

Điều 3. Ngành, nghề sản xuất kinh doanh

– […]

– […]

– […]

CHƯƠNG II

THÀNH VIÊN CỦA HỢP TÁC XÃ

 

Điều 4. Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp thành viên

 1. Đối tượng tham gia HTX:

–  Cá nhân.

–  Hộ gia đình.

–  Pháp nhân (trừ quỹ từ thiện và quỹ xã hội).

 1. Điều kiện trở thành viên HTX

Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên HTX phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

– Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX.

– Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành Điều lệ.

– Góp vốn theo quy định của Điều lệ.

 1. Thủ tục kết nạp thành viên:

– Thành viên có đơn xin gia nhập HTX gửi Hội đồng quản trị.

– Hội đồng quản trị xem xét ra quyết định kết nạp thành viên.

– Khi thành viên góp đủ vốn, HTX cấp chứng nhận vốn góp cho thành viên.

Điều 5. Chấm dứt tư cách thành viên, thành viên ra HTX

 1. Tư cách thành viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

– Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật.

– Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản.

– HTX bị giải thể, phá sản.

– Thành viên tự nguyện ra khỏi HTX.

– Thành viên bị khai trừ theo quy định của Điều lệ.

– Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục trong 03 năm.

– Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong Điều lệ.

 1. Thủ tục chấm dứt tư cách thành viên:

– Hội đồng quản trị xem xét, lập hồ sơ, quyết định chấm dứt tư cách tư cách thành viên và báo cáo kết quả giải quyết tại Đại hội thành viên gần nhất.

– Đối với các trường hợp thành viên bị khai trừ, tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ thì Hội đồng quản trị lập hồ sơ trình Đại hội thành viên gần nhất quyết định khi có ý kiến của Ban kiểm soát.

 1. Thành viên ra HTX

Mọi thành viên có quyền ra HTX trong trường hợp thành viên chuyển khỏi nơi cư trú, thành viên tham gia các tổ chức kinh tế khác và các trường hợp khác.

Thành viên làm đơn xin ra HTX gửi Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ lý do xin ra HTX.

Thành viên xin ra HTX phải hoàn thành các nghĩa vụ đối với HTX trước khi ra HTX.

Hội đồng quản trị xem xét lập hồ sơ, giải quyết việc tự nguyện xin ra HTX của thành viên và báo cáo kết quả giải quyết tại Đại hội thành viên gần nhất.

Khi ra HTX, thành viên được trả lại vốn góp và các quyền lợi khác theo quy định của Điều lệ.

Điều 6. Hợp đồng dịch vụ giữa HTX với thành viên, mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ

 1. Căn cứ vào tình hình triển khai các hoạt động dịch vụ của HTX, Đại hội thành viên sẽ có Nghị quyết về việc quy định sử dụng dịch vụ hoặc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ giữa HTX với thành viên cho từng dịch vụ.
 2. Nội dung hợp đồng dịch vụ phải bao gồm nghĩa vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá và phương thức thanh toán sản phẩm, dịch vụ. Nội dung hợp đồng dịch vụ giữa HTX và thành viên đối với với lĩnh vực tạo việc làm là nội dung hợp đồng lao động giữa HTX và thành viên.
 3. Mọi thành viên có trách nhiệm sử dụng ít nhất một sản phẩm, dịch vụ theo ngành nghề đăng ký hoạt động của HTX, việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX cung cấp căn cứ Nghị quyết của Đại hội thành viên và các hợp đồng dịch vụ riêng lẻ giữa thành viên với HTX.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

 1. Quyền của thành viên:

– Được HTX cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

– Được phân phối thu nhập theo quy định Điều lệ.

– Được hưởng các phúc lợi của HTX.

– Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên.

– Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của Đại hội thành viên

– Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chức danh khác được bầu của HTX.

– Kiến nghị, yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát giải trình về hoạt động của HTX; yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập Đại hội thành viên bất thường theo quy định của Điều lệ.

– Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của HTX; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của HTX.

– Ra khỏi HTX theo quy định của Điều lệ.

– Được trả lại vốn góp khi ra khỏi HTX theo quy định Điều lệ.

– Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của HTX theo quy định Điều lệ.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

 1. Nghĩa vụ của thành viên:

………………….

Tải về mẫu điều lệ thành lập hợp tác xã 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top