Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định mới

Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định mới

Luật Nguyễn xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch theo quy định mới ban hành ngày 21/1/2022 có hiệu lực từ ngày 15/3/2022.

mau-don-dang-ky-su-dung-ma-so-ma-vach-theo-quy-dinh-moi
Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch theo quy định mới

Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định mới

Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch: Mẫu số 12

(Phụ lục Kèm theo Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……, ngày tháng…..năm….

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH1

Thông tin tổ chức:

Tên bằng tiếng Việt*:………………………………………………………………………………………………

Tên bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Việt không dấu):……………………………………………………….

Số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư*:..

Ngày cấp*:…………………………………………………….. Cơ quan cấp*:………………………………..

Địa chỉ*:………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại*:……………………………………………………………….. Email:………………………………..

Đăng ký trích nợ tự động (Điền √ vào ô trống):

□ Qua tài khoản                                                  □ Qua ví điện tử

□ Qua thẻ ngân hàng                                           □ Khác (Other).………………………

Lĩnh vực hoạt động (Điền √ vào ô trống):

□ Sản xuất                                              □ Thương mại                          □ Bán lẻ

□ Dịch vụ                                               □ Khác:……………………….

Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã* (Điền √ vào ô trống):

□ Tiền tố mã doanh nghiệp

(GS1 Company Prefix GCP)

□ Mã doanh nghiệp GS1 loại 12 số (GCP-12)
□ Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (GCP-10)
□ Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (GCP-9)
□ Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (GCP-8)2
□ Mã địa điểm toàn cầu GLN3

(Global Location Number)

□ Dành cho địa điểm vật lý (Physical location)
□ Dành cho địa điểm số (Digital location)
□ Dành cho pháp nhân (Legal entity)
□ Dành cho đơn vị chức năng (Functional entity)
□ Mã thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)3

Đại diện tổ chức *

Chức danh

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Điện thoại

Hòm thư điện tử (Email)

Đại diện có thẩm quyền

 

 

 

 

Người liên lạc chính

 

 

 

 

Chúng tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến mã số, mã vạch, các quy định về phí và các điều khoản sau đây:

– Chỉ sử dụng mã số đã được cấp cho các sản phẩm, dịch vụ của mình;

– Thực hiện đúng các quy định về nộp phí và nộp phí duy trì theo quy định của pháp luật;

– Khi vì lý do nào đó (bị giải thể, phá sản, v.v…) không còn nhu cầu sử dụng mã số đã được cấp, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời gian 01 tháng kể từ ngày giải thể hoặc phá sản;

– Nếu đổi tên, tư cách pháp nhân hoặc địa chỉ, chúng tôi sẽ thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời gian 01 tháng kể từ ngày có thay đổi để làm thủ tục đổi giấy chứng nhận.

 

 

…., ngày… tháng… năm…
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

1. Danh mục địa điểm cn đăng ký mã địa điểm toàn cầu GLN

STT

Loại mã GLN4

Tên/Mô tả

Địa chỉ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh mục mã thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8) cần đăng ký

STT

Tên sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

* Trường thông tin bắt buộc kê khai.

1 Các thông tin kê khai có thể được cập nhật phù hợp với yêu cu của Tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1.

2 Chỉ cấp theo khuyến cáo của Tổ chức mã số, max vạch quốc tế GS1.

3 Danh mục mã địa điểm, thương phẩm gửi kèm.

4 Loại mã GLN bao gồm: Địa điểm vật lý (Physical location)/Địa điểm số (Digital location)/Pháp nhân (Legal entity)/Đơn vị chức năng (Functional entity)

Tải về mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch ở đây

Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV: Mẫu số 14

(Phụ lục Kèm theo Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

Mẫu số 14

Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số…../20…./NĐ-CP ngày…../…../20… của Chính phủ,

Based on the Decree No 74/2018/NĐ-CP dated 15/5/2018 and the Decree No…….. /20    /NĐ-CP dated …./…../20….. of the Government,

CHỨNG NHN

Certifying

<<TÊN DOANH NGHIỆP>>

<<NAME OF COMPANY>>

Địa chỉ

Address

<<Địa chỉ>>

 

được quyền sử dụng mã số sau đây:

to have right of using the following

 

Mã doanh nghiệp GS1

GS1 Company Prefix

<<Mã>>

 

Mã địa điểm toàn cầu GLN

Global Location Number GLN

<<Mã>>

 

Ngày hết hiệu lực: <<dd/mm/yy>>

Period of Validation

 

 

Số giấy chứng nhận

Registered No

Số đăng ký:

Reference No

 

Hà Nội, <<dd/mm/yyyy>>
TỔNG CỤC TRƯỞNG
DIRECTOR GENERAL

 

—————–

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top