Một số mẫu hợp đồng thuê nhà

Một số mẫu hợp đồng thuê nhà

mot-so-mau-hop-dong-thue-nha
Một số mẫu hợp đồng thuê nhà
Dưới đây là một số mẫu hợp đồng thuê nhà bạn có thể tham khảo thêm:

1. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở

Nội dung:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở 
(Số: ……………./HĐTNO)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., Tại ……………………………..Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A) :

 1. a) Trường hợp là cá nhân: 
  Ông/bà: ………………………………………………………. Năm sinh: …………………..
  CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………….
  Hộ khẩu: …………………………………………..…………………………………………… 
  Địa chỉ:…………………………………………..……………………………………………… 
  Điện thoại: …………………………………………..………………………………………… 
  Là chủ sở hữu nhà ở: …………………………………………..…………………………… 

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên A gồm có:

………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………..………………………………………………………… 

BÊN THUÊ (BÊN B) (2):

Ông/bà: ………………………………………………………. Năm sinh: …………………..
CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………….……… 
Hộ khẩu: ……………………………………………..……………………………….………… 
Địa chỉ:…………………………………………..……………………………………………… 
Điện thoại: ……………………………………………..…… Fax:…………………………… 
Mã số thuế:……………………………………………………………………………………… 
Tài khoản số: …………………………………………… Mở tại ngân hàng: ……………… 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

……………

Tải về Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở

2. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ/phòng trọ

Nội dung: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm nay ngày …… tháng …. năm ……..; tại địa chỉ: ………………………. 

……………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: ……………………………………………Sinh ngày: ………………….

Nơi đăng ký HK: ……………………………………………………………………..

CMND số: …………………. cấp ngày …./…./……. tại:…………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

 1. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký HK thường trú: ……………………………………………………..

Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: ………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: ………………………… 

……………………………………………………………………………………..….

Giá thuê: …………………. đ/tháng

Hình thức thanh toán: ……………………………………………………………..

…………….

Tải về Mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ/phòng trọ

3. Mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng

Nội dung:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………., ngày …. tháng …. năm …..

HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Số: …../…../HĐTN

Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm …….., tại ………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Ông/bà: ………………………………………………… Sinh ngày: ……………………..

CMND/CCCD số: …………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: ……………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: …………………………………… mở tại ngân hàng:………………….

Là chủ sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số: …….

BÊN THUÊ (BÊN B):

Công ty ………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………… cấp ngày: …………. nơi cấp:………………..

Đại diện theo pháp luật: …………..

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………. Fax: ………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……………………….

……………………

Tải về Mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng

4. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi

Nội dung:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Hôm nay, ngày………… tháng…….. năm……… Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là Bên A):

Ông:………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………

CMND/CCCD số:………………………………………………………..

Thường trú tại:…………………………………………………..

Điện thoại:………………………… Fax:……………………….

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (Gọi tắt là Bên B):

Tên tổ chức:………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………

………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: … ngày … /… / … do … cấp

Số tài khoản: ……………………………………………………..

Họ và tên người đại diện:……………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………

Sinh ngày:………./……../………….

Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :…………………….

………………………

Tải về Mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top