Mẫu lệnh điều động công tác

Mẫu lệnh điều động công tác

Mẫu lệnh điều động công tác là một trong số những mẫu quyết định được ứng dụng khá phổ biến hiện nay cho các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp trong việc cử nhân viên thực hiện các nhiệm vụ công tác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

mau-lenh-dieu-dong-cong-tac
Mẫu lệnh điều động công tác. (Hình minh họa)

Nội dung mẫu lệnh điều động công tác

Mẫu số: 04 –LĐTL
(Ban hành kèm theo QĐ số48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/9/2006 của Bộ trưởngBTC)

 

Đơn vị: CTY TNHH TVT – DVKT LUẬT NGUYỄN
Bộ phận: KẾ TOÁN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

LỆNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC

Cấp cho: …………………………………. Số:……….
Chức vụ: ……………………
Được cử đi công tác tại:
Từ ngày ………….. tháng ….. năm ……… Đến ngày …….. tháng ……….. năm ……….

Ngày ….. tháng …… năm ………

                                                                                                                                                                Người duyệt

                                                                                                                                             (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước:
Lương:……………………….đ
Công tác phí:…………………đ
Cộng:………………………….đ

………

Tải về Mẫu lệnh điều động công tác

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top