Mẫu NA2 – Công văn nhập cảnh Việt Nam

Mẫu NA2 – Công văn nhập cảnh Việt Nam

Mẫu NA2 – Công văn nhập cảnh Việt Nam

Phụ lục  kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Mẫu này là mẫu tham khảo dưới dạng file word, để xem được file có mã vạch , bạn cần thực hiện đăng ký mẫu NA2 online

                                                                                                       Mẫu (Form) NA2

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

                                                                                                   ngày 05 tháng  01  năm  2015 

 …………………….(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: .…………..

V/v nhập cảnh của

 khách nước ngoài

 

          ………… ngày…..tháng…… năm ……

     

Kính gửi : CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

 

………………………………..(1) đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của người nước ngoài, cụ thể như sau:

 

Số TT Họ tên
(chữ in hoa)
Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Số, loại hộ chiếu Chức vụ hoặc nghề nghiệp
Gốc Hiện nay

 

Được nhập cảnh Việt Nam ………..lần, từ ngày ………/…../……. đến ngày……../….. / …..

Với mục đích:………………………………………………………………………………………………………………….

Chương trình hoạt động tại các địa phương:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại:……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý: ……………………………………………………………………………..

Đề nghị Cục Quản lý XNC: (2)

– Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ……………………….. để cấp thị thực.

– Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu …………………………… lý do …………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đề nghị khác (3) ……………………………………………………………………………………………………………

 

Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

                                                             

                                                                

 

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan, tổ chức.

(2) Mục nào không ghi thì gạch chéo (/) ở phần chừa trống.

(3) Trường hợp khách thuộc diện miễn thị thực theo quy định, thì mục này ghi “khách được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam”.

Mẫu NA2 có mã vạch – Công văn nhập cảnh Việt Nam

dang -ky-nhap-canh-viet-nam-theo-mau-NA2
Mẫu NA2-công văn đăng ký nhập cảnh việt Nam cho người nước ngoài

 

Nguồn : Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top