Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn-3.11

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn-3.11

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn-3.11 ( Mẫu: TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

Nội dung:

3.11. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

Kính gửi:……………………………………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….

Hồi giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

………………..

Tải về Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn-3.11

 

——————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top