Nghĩa vụ thuế khi DN trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Nghĩa vụ thuế khi DN trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Nội dung của Thông tư 67/2022/TT-BTC ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi DN trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN.

nghia-vu-thue-khi-dn-trich-lap-va-su-dung-quy-phat-trien-khoa-hoc-va-cong-nghe
Nghĩa vụ thuế khi DN trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. (Hình minh họa)

Nghĩa vụ thuế khi DN trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi DN) trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN. 

Đối tượng áp dụng

Các Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, các cơ quan nhàn nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Theo Điều 2, Thông tư 67/2022/TT-BTC về trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN như sau:

1. Hằng năm, doanh nghiệp được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn Quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ, cụ thể:

  • a) Đối với doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Tỷ lệ trích cụ thể căn cứ vào khả năng và nhu cầu chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
  • b) Đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều này: Doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể, nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế;

2. Khoản trích Quỹ được xác định theo từng kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp và được trừ vào thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế.

Nguyên tắc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN

Theo Điều 3, Thông tư 67/2022/TT-BTC về nguyên tắc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN như sau:

  1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của DN và các nội dung được phép chi Quỹ theo quy định của pháp luật.
  2. Các khoản chi từ Quỹ phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định. Đối với khoản chi từ Quỹ không có hóa đơn, chứng từ theo quy định phải thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.
  3. DN không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN trong kỳ tính thuế đối với các khoản chi từ Quỹ và các khoản tiền chậm nộp, tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN phải nộp xác định theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này.
  4. Việc sử dụng Quỹ được tính theo nguyên tắc khoản trích Quỹ trước thì sử dụng trước.
  5. Trường hợp trong năm, DN có nhu cầu sử dụng cho hoạt động khoa học và công nghệ vượt quá số tiền hiện có tại Quỹ thì được lựa chọn tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập DN trong kỳ tính thuế hoặc trích trước Quỹ của các năm tiếp theo để bù vào số còn thiếu theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP. ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 23/12/2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2022.

Mời bạn xem chị tiết Thông tư 67/2022/TT-BTC

 

Xem thêm >>> Các tin khác

——————

Nguồn: Bộ tài chính

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top