Quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày 08/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

quy-dinh-moi-ve-bao-hiem-chay-no-bat-buoc
Quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Theo đó, Nghị định này bổ sung quy định về giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

Về Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:

  • a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;
  • b) Thuộc danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy);
  • c) Địa chỉ tài sản được bảo hiểm;
  • d) Tài sản được bảo hiểm;
  • đ) Số tiền bảo hiểm;
  • e) Mức khấu trừ bảo hiểm;
  • g) Thời hạn bảo hiểm;
  • h) Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm;
  • i) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm;
  • k) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này”.

Về mức phí bảo hiểm cháy, nổ(chưa bao gồm thuế GTGT)

Theo Quy định tại phụ lục 1 Nghị định 97/2021/NĐ-CP, Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau: ( đính kèm Phụ lục 1 Nghị dịnh 97/2021/NĐ-CP).

Trường hợp thời hạn bảo hiểm khác 01 năm, phí bảo hiểm được tính dựa trên phí bảo hiểm nêu trên và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:

Phí bảo hiểm phải nộp =

Phí bảo hiểm năm theo danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

Thời hạn được bảo hiểm (ngày)

365 (ngày)

Xem Nghị định 97/2021/NĐ-CP

Nghị định 97/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 23/12/2021.

—————–
Nguồn: vanban.chinhphu.vn
Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top