Không khai thuế nếu không phát sinh khấu trừ thuế TNCN kể từ 30/10/2022

Không khai thuế nếu không phát sinh khấu trừ thuế TNCN kể từ 30/10/2022

Chính phủ vùa ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp, đáng chú ý là việc giảm tải các thủ tục về thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp.

khong-khai-thue-neu-khong-phat-sinh-khau-tru-thue-tncn-ke-tu-30-10-2022

Không khai thuế nếu không phát sinh khấu trừ thuế TNCN kể từ 30/10/2022

Theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân dù có phát sinh việc chi trả tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khác trong tháng/quý, nhưng nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN (do thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế) trong tháng/quý đó thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN thay cho đối tượng nhận thu nhập.

Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2022, trường hợp người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Mục 2 Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021 của Tổng Cục Thuế về khai thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.”

Như vậy, theo quy định của Nghị định 91/2022/NĐ-CP , kể từ ngày 30/10/2022 tổ chức, cá nhân dù có phát sinh việc chi trả tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khác trong tháng/quý, nhưng nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (do thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế) trong tháng/quý đó thì KHÔNG phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân thay cho đối tượng nhận thu nhập.

Những trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế kể từ 30/10/2022

Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp:

  • Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.
  • Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế 2019 trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.
  • Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.
  • Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
  • Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.
  • Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

 

Xem thêm >>>

các tin tức khác

Tạm nộp 80% thuế TNDN theo quy định mới

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top