Sự khác biệt giữa chia công ty và tách công ty là gì?

Sự khác biệt giữa chia công ty và tách công ty là gì?

Chia, tách, sáp nhập và hợp nhất công ty là các hoạt động quản lý sở hữu và cơ cấu doanh nghiệp thường được thực hiện trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa chia công ty và tách công ty

su-khac-biet-giua-chia-cong-ty-va-tach-cong-ty-la-gi
Hình minh họa

Sự khác biệt giữa chia công ty và tách công ty là gì?

Theo quy định tại Điều 198 và Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020, thì một số điểm giống nhau và khác nhau giữa chia công ty và tách công ty như sau:

Điểm giống nhau giữa chia công ty với tách công ty

 • Đều là hình thức tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp.
 • Loại hình doanh nghiệp có thể thực hiện chia, tách là:
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên)
  • Công ty cổ phần
 • Các công ty sau khi bị chia, tách đều cùng loại hình với công ty trước đó.
 • Nghị quyết, quyết định chia, tách công ty đều phải được Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia, tách thông qua.
 • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được chia, tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Sau khi chia, tách công ty thì các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia, tách.
 • Nghị quyết, quyết định chia, tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Điểm khác nhau giữa chia công ty với tách công ty

Điểm khác nhau Chia công ty Tách công ty
Căn cứ pháp lý Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020. Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020.
Khái niệm Chia công ty là hoạt động trong đó một công ty hiện có được chia thành hai hoặc nhiều công ty con riêng lẻ. (Công ty được chia không tồn tại nữa) Tách công ty là hoạt động trong đó một công ty hiện có tách một phần hoặc một số tài sản ra thành một công ty mới, độc lập. (Công ty được tách vẫn tồn tại)
Hình thức Chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.
Hệ quả pháp lý Công ty bị chia chấm dứt tồn tại, hình thành nên hai hay nhiều công ty mới. Công ty bị tách vẫn tồn tại sau khi hình thành nên công ty mới.
Trách nhiệm pháp lý Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.

Các công ty mới kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Các công ty được tách kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Xem thêm >>> Các tin khác

———-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top