Biểu mẫu chứng từ kế toán theo thông tư 200 và 133

Biểu mẫu chứng từ kế toán theo thông tư 200 và 133

bieu-mau-chung-tu-ke-toan
Biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC. (Hình minh họa)

Biểu mẫu chứng từ kế toán

Biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

TÊN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỐ HIỆU 
I. Tiền tệ
Phiếu thu 01-TT
Phiếu chi 02-TT
Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT
Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT
Giấy đề nghị thanh toán 05-TT
Biên lai thu tiền 06-TT
Bảng kê vàng tiền tệ 07-TT
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) 08b-TT
Bảng kê chi tiền 09-TT
II. Tài sản cố định
Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ
Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ
Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ
Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ
Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ
III. Lao động tiền lương
Bảng chấm công 01a-LĐTL
Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL
Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL
Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL
Giấy đi đường 04-LĐTL
Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL
Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL
Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL
IV. Hàng tồn kho
Phiếu nhập kho 01-VT
Phiếu xuất kho 02-VT
Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT
Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT
Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT
Bảng kê mua hàng 06-VT
Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT
V. Bán hàng
Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH
Thẻ quầy hàng 02-BH

Biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

TÊN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỐ HIỆU 
I. Tiền tệ
Phiếu thu 01-TT
Phiếu chi 02-TT
Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT
Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT
Giấy đề nghị thanh toán 05-TT
Biên lai thu tiền 06-TT
Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 07-TT
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) 08b-TT
Bảng kê chi tiền 09-TT
II. Tài sản cố định
Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ
Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ
Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ
Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ
Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ
III. Lao động tiền lương
Bảng chấm công 01a-LĐTL
Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL
Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL
Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL
Giấy đi đường 04-LĐTL
Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL
Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL
Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL
IV. Hàng tồn kho
Phiếu nhập kho 01-VT
Phiếu xuất kho 02-VT
Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 03-VT
Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT
Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 05-VT
Bảng kê mua hàng 06-VT
Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT
V. Bán hàng
Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH
Thẻ quầy hàng 02-BH

Bạn xem chi tiết >> > Thông tư 200Thông tư 133

 

Xem thêm >>>

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán gồm có những gì?

 

—————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top