Quy trình thành lập Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quy trình thành lập Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã (HTX) là một tổ chức kinh tế nhưng không hoạt động với vai trò chủ yếu là phát triển kinh tế mà còn tạo công ăn việc làm cho người lao động góp phần ổn định chính trị-xã hội

quy-trinh-thanh-lap-hop-tac-xa
Quy trình thành lập hợp tác xã. (Hình minh họa)

Cơ sở pháp lý

Hợp tác xã là gì?

Theo Luật Hợp tác xã thì HTX là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đặc điểm hợp tác xã

 • Về góc độ kinh tế, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính xã hội.
 • Về tổ chức quản lí: thành viên hợp tác xã có quyền biểu quyết ngang nhau.
 • số lượng thành viên tối thiểu là 7.
 • Về góc độ pháp lý: Hợp tác xã có  tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn của mình.
 • Thành viên hợp tác xã góp vốn đồng thời cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã hoặc người lao động trong hợp tác xã. Nếu không sử dụng sản phẩm dịch vụ trong thời gian 3 năm trở lên hoặc không làm việc trong hợp tác xã quá 2 năm thì mất tư các thành viên.

Điều kiện đăng ký thành lập HTX, liên hiệp HTX

Điều kiện đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Điều 24 Luật hợp tác xã năm 2012. Theo đó, để có thể thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất, kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm (trong trường hợp hợp tác xã kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có điều kiện thì hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật);
 • Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật;
 • Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo đúng quy định tại Điều 22 Luật Hợp tác xã;
 • Trụ sở chính của hợp tác xã được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Quy trình thành lập Hợp tác xã

Xác định nhu cầu hợp tác thành lập HTX, liên hiệp HTX:

Những vấn đề cần được xác định khi thành lập HTX, Liên hiệp HTX:

 • Đối tượng cần hợp tác, góp vốn cùng nhau
 • Điều kiện sản xuất kinh doanh, lợi thế và mối quan tâm của địa phương.
 • Các thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của HTX.
 • Tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm mà HTX dự định sản xuất ở địa phương.
 • Khả năng của HTX trong việc sản xuất kinh doanh sản phẩm. Phân tích, đánh giá những thuận lợi khó khăn, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhằm định hướng phát triển cho hợp tác xã. 

Sáng lập viên và công tác chuẩn bị thành lập HTX, Liên hiệp HTX

Nhiệm vụ 1: Sáng lập viên :

 • Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã.
 • Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã.
 • Sáng lập viên vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Nhiệm vụ 2: Báo cáo với chính quyền địa phương

 • Sáng lập viên báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) nơi dự định đặt trụ sở chính của HTX, Liên hiệp HTX về việc thành lập, địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của hợp tác xã,  Liên hiệp HTX.
 • Sáng lập viên tiến hành tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nhu cầu tham gia hợp tác xã; xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã và xúc tiến các công việc cần thiết khác để tổ chức hội nghị thành lập HTX, Liên hiệp HTX.
 • Chuẩn bị những tài liệu pháp lý, quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX.

 Nhiệm vụ 3: Xây dựng dự thảo Điều lệ Hợp tác xã

Sáng lập viên xây dựng Điều lệ hợp tác xã trên cơ sở mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ (theo Nghị định số 193/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX).

Nhiệm vụ 4:  Xây dựng dự thảo phương án Tổ chức quản lý và Sản xuất kinh doanh-dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX. 

(Phần này do Phòng kinh tế (hoặc Tài chính – Kế hoạch, Sở Kế hoạch- đầu tư  huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cụ thể).

Nhiệm vụ 5: Xác lập danh sách những người có nhu cầu tham gia Hợp tác xã, Liên hiệp HTX. 

Lập danh sách những người tham gia HTX với mức góp vốn cụ thể của từng người 

Nhiệm vụ 6: Lấy ý kiến đóng góp của những người sẽ là xã viên về dự thảo Điều lệ Hợp tác xã và dự thảo phương án Tổ chức quản lý và Sản xuất kinh doanh-dịch vụ của HTX.

Tổ chức hội nghị thành lập HTX, liên hiệp HTX:

1. Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức theo quy định của Luật này.

 • Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã bao gồm sáng lập viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã.
 • Thành phần tham gia hội nghị thành lập liên hiệp hợp tác xã bao gồm người đại diện hợp pháp của sáng lập viên và của các hợp tác xã có nguyện vọng gia nhập liên hiệp hợp tác xã.

2. Hội nghị thảo luận về dự thảo điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và dự kiến danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên.

3. Hội nghị thông qua điều lệ. Những người tán thành điều lệ và đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Luật này thì trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên. Các thành viên, hợp tác xã thành viên tiếp tục thảo luận và quyết định các nội dung sau đây:

 • Phương án sản xuất, kinh doanh;
 • Bầu hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị; quyết định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên, đại diện hợp pháp của hợp tác xã thành viên hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc);
 • Bầu ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
 • Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại khoản 3 Điều này phải được biểu quyết thông qua theo nguyên tắc đa số.

Hồ sơ thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Sau Đại hội, Chủ nhiệm (người đại diện theo pháp luật) Hợp tác xã, Liên hiệp  HTX xúc tiến thực hiện các thủ tục để đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Điều lệ thành lập hợp tác xã;
 • Phương án sản xuất, kinh doanh;
 • Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
 • Nghị quyết hội nghị thành lập.
 • Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.
giay-chung-nhan-dang-ky-hop-tac-xa
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Hình thức đăng ký thành lập HTX, liên hợp HTX

Đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Người có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài).

Trường hợp được ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:

 • (1) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài);
 • (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Hồ sơ đăng ký hợp tác xã được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi:

 • Có đủ giấy tờ theo quy định;
 • Thông tin của hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định;
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã;
 • Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính – Kế hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với mỗi một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

– Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký qua cổng hệ thống thông tin quốc gia

Để đăng ký thành lập hợp tá xã trực tuyến bạn thực hiện như sau: (hình thức đăng ký này rất phức tạp, không khuyến khích)

 • Truy cập địa chỉ : https://dangnhap.dkkd.gov.vn/
 • Tiến hành Đăng nhập hệ thống (nếu chưa có tài khoản, bạn cần phải làm phiếu đề nghị cấp quyền truy cập vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã,  trước khi thưc hiện các bước tiếp theo)
 • Tiến hành điền trình tự các hồ sơ cần nộp (như hướng dẫn của trang dịch vụ công)
 • Thực hiện nộp hồ sơ

Dịch vụ đăng ký thành lập HTX, liên hiệp HTX của Luật Nguyễn

Để không mất nhiều thời gian đi lại cũng như chi phí cho việc thành lập HTX, liên hiệp HTX, đến với Luật Nguyễn chúng tôi, bạn sẽ được:

 • Tư vấn về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập HTX, liên hiệp HTX
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo quy định của pháp luật.
 • Thay mặt hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập HTX.
 • Theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền.
 • Giải trình các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký thành lập HTX, liên hiệp HTX.
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thành lập HTX, liên hiệp HTX

Luật Nguyễn  cam kết đem đến dịch vụ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong thời gian nhanh nhất, và mức chi phí thấp nhất.

 

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top