Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Khi tiến hành thay đổi CMND, CCCD 12 số sang CCCD gắn chip điện tử, người nộp thuế cần thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định pháp luật.

mau-08-to-khai-dieu-chinh-thong-tin-dang-ky-ma-so-thue

Luật Nguyễn  gửi bạn đọc Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu 08-MST (ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC)

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp, hợp tác xã □ Tổ chức □ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh □ Cá nhân □ Khác
  1. Tên người nộp thuế:
2. Mã số thuế:              
  1. Địa chỉ trụ s chính:
  2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:             

4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                                ngày

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Ch tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

-…..

II– B sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê BK02-ĐK-TCT

– ….

124 Lò Đúc – Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội

 

 

 

 

 

Bổ sung đơn vị phụ thuộc…

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

…., ngày: …./…../……………
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú:

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Bạn tải về mẫu 08-MST ở đây

 

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top