Mẫu khai đăng ký xe

Mẫu khai đăng ký xe

Mẫu khai đăng ký xe hiện nay là mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư 58/2020/TT-BCA, được dùng trong trường hợp mua xe mới, cấp lại biển số hoặc sang tên đổi chủ.

mau-khai-dang-ky-xe
Nẫu khai đăng ký xe. (Hình minh họa)

Mẫu khai đăng ký xe

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 01

Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA

Ngày 16/6/2020 của Bộ Công an

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE (Vehicle registation declaration)

  1. PHẦN CHỦ XE TỰ KÊ KHAI (self declaration vehicle owner’s)

Tên chủ xe :  …………………………….                               Năm sinh: …………………….…

 

 

Địa chỉ :­ ……………………………………………………………………………………                                                                                                                                       

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ xe

 

 

cấp ngày ………………  tại  ………………………………………………………………….   

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người làm thủ tục…………………………………….

………………………

Tải về giấy khai đăng ký xe

Mẫu khai đăng ký sang tên, di chuyển xe

Nội dung

Mẫu số 03
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

  1. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

1- Họ và tên người đang sử dụng xe: ……………………………………………………………………

2- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3- Số CMND: ……………………cấp ngày …./ …./ ….. tại …………………………………..

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: …………………………………………………… Biển số: ………………………………

Nhãn hiệu: ………………………………………….. Số loại: …………………………………

Loại xe: ……………………………………………… Màu sơn: ……………………………..

Số máy: …………………………………………….. Số khung: ………………………………

Số chỗ: ngồi: …….. đứng…….. nằm: ………; dung tích ………………………………….. cm3

5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe: ……………………………………………………….

6- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

7- Trình bày nguồn gốc xe: (1) …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

8- Kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

9- Đề nghị cơ quan đăng ký: (2) ……………………………………………………………………………….

Đăng ký sang tên                                                               Đăng ký sang tên, di chuyển 

10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

Tải về giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top