Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là biểu mẫu hành chính nhân sự thường được sử dụng trong các công ty, cơ quan nhà nước. Dưới đây là 2 biểu mẫu tham khảo thường dùng cho công ty TNHH và công ty Cổ phần.

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng. (Hình minh họa)

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty TNHH

CÔNG TY TNHH …
…..***…..
Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…..***…..

 

                              Hà Nội, ngày    tháng    năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….
–          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …………………….;
–          Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…………………..;
–          Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
–          Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm
         Họ và tên: …………………….                                                  Giới tính: …….
         Sinh ngày:…./…./……………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam
         CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….
Nơi đăng ký HKTT:        …………………………………………………………………..…
Chỗ ở hiện tại:                 ……………………………………………………………………

………

Tải về mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty Cổ phần

CÔNG TY TNHH …
…..***…..
Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…..***…..

….,ngày    tháng    năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần …………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

   QUYẾT ĐỊNH  

Điều 1: Nay bổ nhiệm

Họ và tên: …………………….  Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./……………….               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

…………….

Tải về mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty Cổ phần

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top