Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài

Dưới đây là Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dành cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018 của Chính phủ.

Bạn đọc tham khảo và tải về

 

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …………………….

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: ……………… Email: ……………… Website:………..

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số… do… cấp đăng ký lần đầu ngày… tháng… năm…; cấp đăng ký thay đổi lần thứ1… ngày… tháng… năm….

2. Vốn điều lệ (ghi bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):…..

……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Vốn đầu tư cho Dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):

……………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ngành nghề kinh doanh2:……………………………………………………………………………….

5. Mục tiêu của dự án đầu tư3:……………………………………………………………………………

6. Thông tin về chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập4:

– Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là tổ chức:

+ Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………… Nơi đăng ký thành lập: ………………………………………………………………

+ Tỷ lệ vốn góp/cổ phần:…………………………………………………………………………………….

+ Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính:…………………………………………………………….

– Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là cá nhân:

+ Họ và tên: ……………………………………………………. Quốc tịch:……………………..

+ Tỷ lệ góp vốn/cổ phần: ……………………………………………………………………………………

……………………

 

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài đẩy đủ bạn tải về ở đây

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top